Stanovisko vedení Trikolory k odchodu některých členů

28.5. 2021Trikolora349x

Jak jste se možná někteří dozvěděli, došlo v tomto týdnu k rezignaci několika členů krajských rad v Jihočeském a Královéhradeckém kraji.V obou případech byly tyto kolektivní rezignace odůvodněny porušováním stanov, nespokojeností s nekonáním sněmu a nesouhlasem s vývojem v našem hnutí v posledních týdnech.V této souvislosti považujeme za nezbytné se k této otázce otevřeně vyjádřit a uvést některá tvrzení na pravou míru.

1) Tvrzení o porušování či ohýbání stanov

Tento názor opakovaně prezentovaný skupinou odstoupivších členů se prostě a jednoduše nezakládá na pravdě. Stanovy našeho hnutí nebyly nikdy a nikým porušeny. Veškerý postup předsednictva byl činěn zcela v souladu s jejich současným zněním. Tuto skutečnost potvrzuje i ten fakt, že předsednictvem schválené doplnění stanov bylo následně potvrzeno jednomyslným rozhodnutím Rozhodčí komise. Pro úplnost uvádíme, že všichni členové Rozhodčí komise jsou vystudovaní právníci, přičemž místopředsedou komise je pan docent Zdeněk Koudelka, jeden z nejuznávanějších ústavních právníků v naší zemi. Upravené znění stanov bylo následně bez výhrad zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR, čímž byla platnost úpravy zcela stvrzena.
Následně jsme zaznamenali tvrzení, že nesoulad provedené změny se stanovami hnutí je potvrzen tím, že MVČR odmítlo zapsat novou předsedkyni hnutí Zuzanu Majerovou Zahradníkovou coby statutární orgán našeho hnutí. Tato fáma však vyplývala pouze z nepochopení procesu řízení u MVČR, kde je nejdříve nezbytné podat návrh na zaregistrování doplnění stanov a teprve poté podat samostatný návrh na zápis statutárního orgánu. Obě dvě stádia tohoto řízení však byla již nyní dokončena a Zuzana Majerová Zahradníková je platně zapsána jako statutární orgán našeho hnutí. I toto tvrzení šířené odstoupivšími členy se tak ukázalo nepravdivým.
K výše uvedenému dodáváme, že pokud má jakýkoliv člen hnutí Trikolóra pochybnost ohledně výkladu našich stanov, pak je oprávněn požádat o závazný výklad právě Rozhodčí komisi, která je dle platných stanov jediným orgánem, jenž je k tomuto úkonu povolán (§ 23 odst. 2 písm. b) stanov). Nikdo z členů, kteří v tomto týdnu rezignovali, se nikdy s takovou žádostí na Rozhodčí komisi hnutí Trikolóra neobrátil.
Tvrzení ohledně „ohýbání“ stanov pak překvapuje zejména u členů Královéhradecké krajské rady, neboť její předseda pan Josef Klapal hlasoval PRO návrh úpravy stanov, který má být nyní jedním z důvodů pro rezignaci členů jeho krajské rady.

2) Požadavek na svolání celostátního sněmu

Odstoupivší členové opět ve svém rezignačním dopise zmínili nespokojenost s nesvoláním celorepublikového sněmu s tím, že po rezignaci bývalého předsedy hnutí bylo předsednictvo ze stanov povinno jej svolat. K tomuto bodu je třeba uvést následující. Stanovy hnutí neobsahují žádné ustanovení, které by stanovovalo povinnost svolat po odstoupení předsedy hnutí sněm. Povinnost svolat sněm je dána tehdy, pokud to navrhne alespoň polovina krajských organizací (§10 odst. 3 stanov). Na žádném ze zasedání předsednictva však žádný z jeho členů (předsedů krajských organizací, včetně předsedů Jihočeské a Královéhradecké krajské organizace) návrh na konání celostátního sněmu NIKDY NEPODAL. A to přesto, že byli všichni členové předsednictva na možnost podání takového návrhu výslovně upozorněni. Přestože jsme se tak z veřejných kanálů některých členů předmětných dvou krajských rad opakovaně dovídali, že požadují konání sněmu, takový návrh nebyl nikdy na předsednictvu hnutí podán. Natožpak, aby získal potřebnou podporu poloviny krajských organizací.
Každý politický subjekt fungující na demokratickém principu se řídí standardním demokratickým rozhodovacím procesem svých orgánů. Pokud by návrh na svolání celostátního sněmu podán byl a hlasovala by pro něj alespoň polovina krajských předsedů, pak by samozřejmě ke svolání sněmu došlo. Ve skutečnosti ovšem takový návrh nebyl nikdy podán a i pokud by podán byl, tak by nikdy nezískal potřebnou podporu, neboť drtivá většina krajských rad svými usneseními zavázala své předsedy nepožadovat svolání celostátního sněmu.
Pokud je neprosazení svého menšinového názoru v rámci vnitrostranického rozhodovacího procesu pro členy krajských rad výše zmíněných dvou krajů natolik principiální otázkou, že kvůli ní hodlají rezignovat na členství v našem hnutí, a tím pádem i na společnou práci pro úspěch v letošních parlamentních volbách, pak nezbývá než toto rozhodnutí respektovat. Rozhodně ale není možné akceptovat prosazování zájmu menšiny na úkor většiny, a to ani formou komunikace nespokojenosti na různých sociálních sítích.
Návrh na svolání sněmu se nepodává prostřednictvím Facebooku, nýbrž prostřednictvím předsednictva hnutí. To však nikdy nikdo neučinil.
V neposlední řadě je nezbytné zmínit, že i tento důvod rezignace je pro vedení našeho hnutí poněkud překvapivý, neboť původní usnesení Krajské rady Jihočeského kraje vydané po odstoupení bývalého předsedy hnutí, obsahovalo výslovné rozhodnutí o tom, že krajská rada Jihočeského kraje nepožaduje svolání celostátního sněmu. Z jakého důvodu došlo ke změně tohoto původního stanoviska, nebylo nikým vedení našeho hnutí vysvětleno.
Stejně tak předseda Královéhradecké krajské organizace se na předsednictvu hnutí vyslovil pro řešení formou doplnění stanov a svolání sněmu nepožadoval.
Za těchto okolností lze jen obtížně věřit tomu, že se pro členy těchto rad jednalo o natolik fatální problém, jenž by měl vést k ukončení jejich členství v našem hnutí.

3) Vývoj v hnutí v posledních týdnech

Dovolujeme si vás tímto ujistit, že naše hnutí funguje zcela standardní formou, kdy o všech zásadních otázkách hlasuje svými rozhodnutími předsednictvo hnutí. To je složeno ze zkušených a samostatně uvažujících osobností, které nejsou nikým řízeny ani manipulovány. Vedení hnutí Trikolóra úspěšně dokončilo jednání s našimi politickými partnery započaté naším bývalým předsedou, panem Václavem Klausem a je připraveno soustředit veškerou svoji energii na intenzivní předvolební kampaň. V této souvislosti je nutné dodat, že i mnohokrát diskutovaná změna názvu našeho hnutí, byla drtivou většinou členů předsednictva schválena, když se hlasování zdržel pouze jeden jeho člen. Mimochodem, tohoto předsednictva se osobně účastnil rovněž bývalý předseda Václav Klaus ml. Přišel právě proto, aby navrhovanou změnu názvu i další kroky vedení Trikolóry podpořil. Je tak zřejmé, že až na odstoupivší členy ze dvou krajských organizací je naše hnutí i v této turbulentní době více než jednotné.

Závěrem si dovolujeme uvést, že ukončení členství ze strany jakéhokoliv našeho člena nikoho ve vedení hnutí nikdy netěší. Současně je však třeba zmínit, že v obou krajích disponujeme velkým počtem stávajících členů, kteří jsou připraveni se vedení obou krajů ujmout, přičemž registrujeme zájem několika významných osobností do našeho hnutí vstoupit, a to včetně některých zastupitelů významných měst z těchto regionů.

V co nejkratší možné době tak bude předsednictvo iniciovat svolání krajských sněmů, jak v Jihočeském, tak i v Královéhradeckém kraji, kde bude tamními členy demokraticky zvoleno nové vedení obou krajů, jež bude plně připraveno podílet se na vedení úspěšné volební kampaně v obou těchto regionech.

Zuzana Majerová Zahradníková – předsedkyně hnutí

Jan Tesař – místopředseda hnutí

Jsme Trikolora. Jsme moderní strana tradičních hodnot. Jsme strana pravicová, konzervativní, vlastenecká a euroskeptická. Nejsme strana velkých gest, ale poctivé každodenní práce. Nejsme strana jednoho muže či ženy, jsme tým. Nejsme možná tak hlasití jako jiní, ale jsme spolehliví. Náš čas přijde. Naše tři programové pilíře jsou stále stejné: Bráníme normální svět. Bohatství vzniká z práce. České zájmy na prvním místě.

Přidejte se k nám!

Záleží Vám na hodnotách, které Trikolora hájí?
Pokud ano, staňte se Registrovaným příznivcem Trikolory.

Tím získáte možnost účastnit se našich stranických akcí, diskusních setkání, workshopů i členských schůzí.

Budete mít také přednostní a pravidelný přísun aktuálních informací o našich aktivitách.