Bezpečné místo pro svobodný život

Nenecháme si nikým diktovat, jak máme žít nebo co si máme myslet. Nové ideologie a „ismy“ přinášejí rozvrat hodnot, společnosti, hospodářství, života, vzdělání a vztahů. Zároveň s těmito ideologiemi přichází chudoba, rozklad, strach a následně nová forma totality. Rozumnou alternativou jsou tradiční hodnoty, zejména rodiny a domova. Úlohou státu je vytvořit prostor občanům, aby si mohli svobodně vytvářet svůj normální svět. Česká republika začíná při plnění této funkce selhávat, kvalita veřejných služeb klesá, jednotlivé systémy (školství, zdravotnictví, důchody) jsou destabilizované.

Programové návrhy

Právní stát

 • Zlepšíme a zrychlíme vymahatelnost práva, provedeme kompletní revizi soudního řízení, zkrátíme lhůty a vrátíme lidem univerzální právo na spravedlnost
 • Znemožníme šmírování internetu a trestání svobody slova.
 • Zachováme právo držení zbraní pro bezúhonné občany.
 • Budeme hájit pojem manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy.
 • Budeme aktivně bojovat proti legislativě progresivistických ideologií (genderismu, feminismu, LGBT a mnoha dalších „ismů“) a sociálnímu inženýrství.
 • Odstoupíme od těch škodlivých a neefektivních mezinárodních dohod, které pod pláštěm boje proti změnám klimatu jdou proti zájmům České republiky a jejich občanů.
 • Odmítneme Green deal v jeho současné podobě (Plánu pro Evropu). 
 • Podpoříme jadernou energetiku a smysluplné dotěžení zásob uhlí.
 • Umožníme racionální využití obnovitelných zdrojů jako doplněk energetického mixu. 
 • Ukončíme umělé zvýhodňování ztrátových ekologických aktivit a z nich profitujících ekologických alarmistů.

Podnikání

 • Omezíme moc státu nad podnikáním.
 • Odstraníme zbytečné regulace, které škrtí a brzdí české podnikání.
 • Podpoříme podnikatele, kteří podnikají v Česku, nikoli na úkor Česka.
 • Zajistíme rovné postavení podnikatelů a živnostníků vůči státu a státní správě.
 • Změníme systém státních kontrol tak, aby podnikatelům radil a nebuzeroval je.
 • Ochráníme osobní data podnikatelů a živnostníků.
 • Postaráme se, aby podnikatelé neodváděli zdarma práci za stát.
 • Zrušíme zákony, které znevýhodňují podnikání a podnikatele.
 • Zastavíme omezování vlastnických práv a práva řídit vlastní společnosti.
 • Narovnáme podnikatelské prostředí ve prospěch malých a středních firem a živnostníků.

Bydlení

 • Umožníme pracovitým lidem dosáhnout na důstojné bydlení.
 • Usnadníme výstavbu a snížíme stavební náklady zrušením nesystémových regulací. Nedovolíme další byrokratická opatření zvyšující náklady na bydlení.
 • Nedovolíme zvyšování daně z nemovitosti.
 • Vytvoříme renesanci družstevního i nájemního bydlení ve spolupráci s obcemi

Doprava

 • Akcelerujeme rozvoj dopravní infrastruktury jako základního hybatele ekonomického rozvoje. 
 • Navrhneme ústavní zákon pro rychlejší výstavbu dálnic a vysokorychlostních tratí
 • Zrušíme ekologickou daň při prodeji starších osobních automobilů.
 • Zavedeme zvýhodněné noční sazby pro nákladní automobilovou dopravu pro lepší využití dálniční sítě.

Školství

 • Zrušíme projekt plošné inkluze a vytvoříme pravidla pro individuální inkluzi. Oceníme důležitost role speciálních pedagogů a zvýšíme jejich odměňování.
 • Zrušíme povinnou předškolní výchovuzavedeme podporu třígeneračních rodin
 • Nebudeme podléhat tendencím snižovat úroveň vzdělání a trváme na udržení jeho kvality (nerušit v osnovách Newtonovy zákony). 
 • Provedeme zásadní změny ve školství s důrazem na včasné oddělení profesního a akademického vzdělávání.
 • Vytvoříme prostor pro rozvoj soukromého vzdělávání na všech úrovních včetně liberalizace učňovského vzdělávání (mistrovská zkouška, cechy). Vrátíme význam učňovskému listu. 
 • Prosadíme rovnoprávné financování základního školství všech typů škol bez znevýhodnění.
 • V rámci školského systému umožníme podnikatelské inkubátory a posílíme spolupráci se soukromým sektorem.
 • Odmítáme jakoukoliv ideologickou indoktrinaci ve školách, zvláště pak prováděnou tzv. politickými neziskovkami.
 • Zavedeme diferenciaci vysokého školství. Vedle prestižních státních univerzit s bezplatným studiem, vysokým podílem vědecké činnosti v základních vědních oborech a monopolem na doktorandské studium, habilitační řízení atd. zavedeme statut krajských univerzit a prakticky zaměřených soukromých, resortních, církevních a jiných vysokých škol, které budou částečně financovány výběrem školného.

Zdravotnictví

 • Chceme systém zdravotnictví, který je ekonomicky vyvážený, výhodný a spravedlivý pro všechny zúčastněné. Naším cílem je narovnat vztah mezi pacientem, zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Dnešní model zdravotnictví je nespravedlivý, limitující a destabilizovaný. Je možné slibovat navýšení celkových výdajů ve zdravotnictví na průměr OECD, restrukturalizaci a přerozdělování prostředků a zkvalitňování zdravotní péče. To však již více než 20 let slibují různé politické strany a výsledkem je pouze chaos a personální devastace ve zdravotnictví. Chybí lékaři, sestry i pomocný zdravotnický personál.
 • Hlavní investice ve zdravotnictví musí být do lidí. Zajistíme okamžité zvýšení počtu přijímaných mediků a dalších zdravotníků. Pro lékaře musí být stanovena transparentní pravidla postgraduálního vzdělávání, vč. odpovídajícího finančního ohodnocení. Lékaři v nemocnicích nemohou být nuceni pracovat přesčas více než 412 hodin za rok.
 • Podporujeme využití léčivého konopí tam, kde to doporučí lékař.
 • Zrušíme nezákonné limitace pro ambulantní praxe.
 • V privátní sféře musí platit základní pravidlo, že je nadstandardem vše, co není hrazeno zdravotní pojišťovnou. Hodnota práce soukromého zdravotnického zařízení musí vycházet z ekonomických parametrů, které běžně platí pro soukromý sektor.
 • Zavedeme dva druhy zdravotního pojištění: Základní (povinné) zdravotní „pojištění“ bude sloužit k úhradě základní zdravotní péče. Individuální pojištění rozšiřuje zdravotní péči a platí zde běžné zásady pojišťovnictví. Zdravotní pojišťovny si budou navzájem konkurovat. 

Sociální politika

 • Zjednodušíme systém dávek a zeštíhlíme sociální systém. Systém vždy musí motivovat k práci a pracovat se vždy musí vyplatit.
 • Posílíme zásluhové a spořící složky penzí, solidární část bude jednotná.
 • Zvýšíme daňový bonus za každé dítě a za rodiče, který děti vychovává. 
 • Vrátíme rodičovskému příspěvku jeho původní smysl, aby maminky mohly být doma se svými dětmi alespoň tři roky. Příspěvek bude vyplácen minimálně tři roky, pokud bude jeden z rodičů pečovat o dítě. Umožníme výplatu příspěvku i prarodičům, kteří jsou v důchodu, pokud převezmou péči o dítě v rodině za rodiče, který nastoupil do zaměstnání.
 • Vrátíme porodné všem maminkám – vyjma případů matek, které svěří své děti do náhradní rodinné péče.
 • Podmíníme vyplácení sociálních dávek řádnou školní docházkou dětí.
 • Výši příspěvku na bydlení nastavíme tak, aby nepřekročila průměrnou výši nájmů na metr čtvereční v konkrétní obci a městě.
 • Pečujícím osobám zajistíme přiměřenou výši starobního důchodu, aby nebyly trestány za dlouhodobou péči o své blízké. Zvýšíme výši příspěvku na péči o ty, kteří si sami nedokážou zajistit pro nemoc či stáří základní životní úkony.
 • Podpoříme zdravotně sociální péči v domácím prostředí. Současný růst lůžek v domovech pro seniory není dlouhodobě financovatelný.

Armáda a bezpečnost

 • Sebevědomou kapacitu ozbrojených sil a schopnost hájit nedotknutelnost vlastního území vnímáme jako nutný projev státní suverenity.
 • Primárním cílem je obranyschopnost našeho státu a jeho vážnost v mezinárodních vztazích. Zasadíme se o maximální schopnost a připravenost Armády České republiky a dalších ozbrojených sil zakročit proti všem vnějším a vnitřním hrozbám, které ohrožují naši státnost. 
 • Chceme budovat silné zálohy Armády České republiky, podporovat brannou a vlasteneckou výchovu dorostu a rovněž podporovat dobrovolná občanská střelecká sdružení. Posílíme úlohu ozbrojených sil v obraně teritoriální celistvosti a suverenity státu.
 • Znovu posoudíme schopnosti státu a ozbrojených sil mobilizovat ozbrojené síly a zabezpečit činnost státu za války. Ve spolupráci s národními organizacemi a závody obranného průmyslu budeme prosazovat jejich vyšší zapojení do vyzbrojování armády, včetně výzkumu.
 • Jako suverénní členský stát NATO jsme připraveni postupovat výlučně v souladu se zněním. Severoatlantické smlouvy a vždy si zvolit způsob pomoci jinému členskému státu. S ohledem na naše národní zájmy se nebudeme účastnit vojenských cvičení u hranic jiných států, přehodnotíme také zapojení v zahraničních misích. Budeme upřednostňovat vojenskou spolupráci na regionální úrovni a s neutrálními státy.
 • Podporujeme vznik národního bezpečnostního kabinetu